Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen VOP)


1. Základní ustanovení


1.1. VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Teloveprocedury, upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Třetí osobou (dále jen Zákazník) při prodeji dárkových poukazů a přijímání plateb poskytovatelem od zákazníka.
1.2. Provozovatelem a majitelem webového portálu Eshop.teloveprocedury.cz je Matyáš Chrt, IČO: 03434222, se sídlem Na Stezce 1329/5, Praha 100 00, předmětem podnikání je poskytování služeb a zboží formou dárkových poukazů.


2. Definice pojmů


2.1. Portál Eshop.teloveprocedury.cz je webové rozhraní, určené k nákupu dárkových poukazů Třetím stranám (dále jen Zákazníkům), provozován Kateřinou Valovou, (dále jen jako Provozovatel).
2.2. Třetí stranou se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup dárkového poukazu prostřednictvím portálu Eshop.teloveprocedury.cz a je oprávněn dárkový poukaz v plném rozsahu uplatnit u Poskytovatele.
2.3. Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb nebo zboží.


3. Objednávka a uzavření smlouvy

 
3.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2. Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále Eshop.teloveprocedury.cz, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.
3.3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi dárkový poukaz dle Zákazníkovy objednávky a zašle v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: 1381587048/3030 s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky, nebo kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: Všeobecné obchodní podmínky Shoptet Pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5 pracovních dnů.
3.4. Dopravné a balné v případě objednávky tištěného dárkového poukazu se řídí dle platného ceníku, uvedeného na Eshop.teloveprocedury.cz.
3.5. Daňový doklad za prodej dárkového poukazu přes portál Eshop.teloveprocedury.cz vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.
Eshop.teloveprocedury.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
2/6
3.6. Daňový doklad za prodej doplňkových služeb, jako jsou dopravné a balné a dárkové balení vystavuje zákazníkovi Provozovatel.
4. Způsob dodání dárkového poukazu
4.1. Při zvoleném způsobu dodání dárkového poukazu na e-mail zákazníka ve formě PDF, je doba dodání v tentýž den po řádném uhrazení objednávky. Tento způsob dodání nabízí Eshop.teloveprocedury.cz zdarma, dopravné se k celkové výši objednávky nepřipočítává.


5. Reklamace a odstoupení od smlouvy


5.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
5.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
5.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
5.3.1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
5.3.2. Dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
5.3.3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
5.3.4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
5.3.5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
5.3.6. Dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
5.3.7. Dodávka novin, periodik nebo časopisů;
5.3.8. Dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
5.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 5.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
5.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
5.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
5.7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
5.8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím lhůty 30 dnů. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.


6. Uplatnění dárkového poukazu


6.1. Dárkový poukaz je přenositelný a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu přímo u Poskytovatele služeb nebo internetového obchodu.
6.2. Zakoupí-li zákazník na portálu Eshop.teloveprocedury.cz dárkový poukaz ve formě konkrétní peněžní hodnoty, kterou uplatní u poskytovatele a nevyužije-li plnou hodnotu tohoto poukazu u daného poskytovatele, má zákazník právo zbylou nevyužitou hodnotu poukazu u poskytovatele využít na další služby. Poskytovatel může zákazníkovi jako protihodnotu ve výši nevyužité hodnoty dárkového poukazu poskytnout např. slevový kód nebo kupón na další nákup v e-shopu či provozovně Poskytovatele.
6.3. V případě překročení hodnoty poukazu při jeho uplatnění, zákazník přeplatek uhradí přímo provozovateli při uplatňování dárkového poukazu, neuvede-li provozovatel jinak v podmínkách pro uplatnění dárkového poukazu u konkrétní nabídky na portálu Eshop.teloveprocedury.cz.
6.4. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv fyzické poškození dárkového poukazu vzniklé ze strany Zákazníka.
6.5. Zákazník není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.
6.6. Zákazník je oprávněn požadovat uplatnění dárkového poukazu u Poskytovatele pouze s čitelným a platným kódem dárkového poukazu.
6.7. Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců počínaje datem koupě dárkového poukazu. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.
6.8. Dárkové poukazy nabízené na portálu Eshop.teloveprocedury.cz jsou víceúčelové. Během doby platnosti zakoupeného dárkového poukazu, jež činí maximálně 6 měsíců od zakoupení, lze po domluvě s Provozovatelem, dárkový poukaz vyměnit za jiný dárkový poukaz z nabídky na portále Eshop.teloveprocedury.cz se stejnou nominální hodnotou. Rozdílnou částku lze doplatit na místě provozovatele.
Eshop.teloveprocedury.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
4/6
6.9. Rezervace, storno podmínky, podmínky využití služeb nebo nákup zboží a způsob uplatnění dárkového poukazu určuje výhradně Poskytovatel služeb nebo internetového obchodu. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu se řídí dle pokynů, které jsou uvedeny na webu Eshop.teloveprocedury.cz a v e-mailu zaslaném po uhrazení objednávky.
6.10. Provozovatel nezasahuje a není oprávněn upravovat smluvní vztah, který vznikl mezi Zákazníkem a Poskytovatelem na základě dárkového poukazu a nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu v souvislosti s tímto vztahem.
6.11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností Poskytovatele vůči Zákazníkovi, plynoucí z dárkového poukazu.


7. Informace o Poskytovateli služeb dárkového poukazu


7.1. Zákazník má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se profilu firmy Poskytovatele služeb dárkového poukazu, informacemi ke konkrétní nabídce služeb nebo zboží dárkového poukazu, podmínkami pro uplatnění dárkového poukazu včetně storno podmínek, a to na portálu Eshop.teloveprocedury.cz ještě před uskutečněním objednávky dárkového poukazu u Provozovatele.


8. Zpracování osobních údajů


8.1. Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytujete souhlas k tomu, aby Matyáš Chrt, IČO: 03434222, se sídlem Na Stezce 1329/5, Praha 100 00, (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
8.2. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a IČO za účelem uzavření smluvního vztahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou, pokud subjekt písemně nepožádá o výmaz, má-li na to právo podle nařízení EU 2016/679 – GDPR.
8.3. Při návštěvě našich webových stránek získáváme anonymní údaje technického charakteru za účelem datové analytiky pro zlepšování našich služeb a procesů a anonymních statistik pro interní použití.
8.4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatelé webu, přepravní společnost.
8.5. Poskytovatel služby nebo prodejce, uvedený v kontaktních údajích u konkrétní nabídky, zveřejněné na portále Eshop.teloveprocedury.cz, je rovněž považován za správce osobních údajů, a to za účelem plnění smlouvy – vystavení daňového dokladu zákazníkovi při prodeji dárkového poukazu na portále Eshop.teloveprocedury.cz. Poměr, práva a povinnosti obou správců je definován v informačním dokumentu o zpracování osobních údajů, který je volně přístupný na webu Eshop.teloveprocedury.cz
8.6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
8.6.1. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
8.6.2. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
8.6.3. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
8.6.4. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
8.6.5. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás na e-mail: info@teloveprocedury.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.7. Zaškrtnutím políčka „Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám“ udělujete souhlas Matyášovi Chrtovi, IČO: 04344222, se sídlem Na Stezce 1329/5, Praha, 100 00 ke zpracování sdělených údajů v registračním formuláři, a to: jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, názvu společnosti a IČO k marketingovým účelům, tzn. reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby po dobu 3 let.
8.7.1. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@teloveprocedury.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz.
8.8. Po provedení závazné objednávky nebo po uplatnění dárkového poukazu, může být zákazník vyzván k hodnocení nákupu a spokojenosti s dárkovým poukazem přímo na stránkách darujpoukaz.cz. K tomuto hodnocení může být zákazník také vyzván pomocí e-mailu, k jehož zaslání dává souhlas před potvrzením objednávky, a to zaškrtnutím políčka: „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.


9. Užívání webového rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz


9.1. Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz a za případné vzniklé škody nese plnou odpovědnost.
9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz
9.3. Zákazník má právo využít službu zasílání obchodních sdělení od Provozovatele portálu Eshop.teloveprocedury.cz, a to zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v objednávkovém formuláři.
9.3.1. Zákazník svým Souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, po zaškrtnutí políčka "Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám" zároveň potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely.
9.4. Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.
9.5. Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.
9.6. Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní Eshop.teloveprocedury.cz v souladu s VOP.
9.7. Dárkové poukazy určené pouze pro zákazníky s minimální věkovou hranicí 18 let mohou uplatnit pouze osoby starší 18 let.


10. Speciální označení nabídek


10.1. Nabídky dárkových poukazů od prodejců mohou být označeny speciálními symboly, a to:
10.1.1.Sleva – štítkem „Sleva“ v levém horním rohu v náhledovém obrázku u konkrétní nabídky dárkového poukazu od prodejce jsou označeny všechny nabídky, na které prodejce poskytl min. 5% slevu.
10.1.2. AKCE – štítkem v levém horním rohu v náhledovém obrázku u konkrétní nabídky dárkového poukazu od prodejce jsou označeny takové nabídky, na které prodejce poskytl dočasně zvýhodněné podmínky, jako je sleva, bonus v podobě doplňkové služby nebo zboží navíc nebo je nabídka omezená časovým limitem.
10.1.3.Více variant – štítkem „Více variant“ v levém horním rohu v náhledovém obrázku u konkrétní nabídky dárkového poukazu od prodejce jsou označeny takové nabídky, které je možno zakoupit ve více variantách než jedné, zejména v různých peněžních hodnotách nebo časové délce.


11. Závěrečná ustanovení


11.1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách Eshop.teloveprocedury.cz. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: Tělové procedury – Na Stezce 1329/5, Praha 10

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Tělové procedury – Na Stezce 1329/5, Praha 10

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

V platnosti od 18.7.2022

Eshop.teloveprocedury.cz